Εφόσον άλλο Δικηγορικό γραφείο χειριζόταν την υπόθεση σας, θα πρέπει πριν την ανάληψη της υπόθεσης από το γραφείο μας, να έχετε στην διάθεση σας επιστολή από τον συνάδελφο που τη χειριζόταν στην οποία θα αναφέρεται ότι σας παραδίδει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και ότι δεν έχει οικονομική απαίτηση από εσάς για τον χειρισμό της υποθέσεως σας. Τα ανωτέρω απαιτούνται ρητά από τον Κώδικα Δικηγόρων.