Πλήρης αξιολόγηση της υπόθεσης μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από προσωπική επικοινωνία και αφού έχουμε στην διάθεση μας το σύνολό των εγγράφων που σχετίζονται με αυτήν. Εφόσον εν συνεχεία λάβουμε εντολή για τον χειρισμό της υπόθεσης σας, το κόστος της αξιολόγησης αφαιρείται από την συμφωνηθείσα αμοιβή του γραφείου μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η χρέωση γίνεται βάσει των ωρών απασχόλησης των συνεργατών του γραφείου μας, σύμφωνα και με όσα ορίζει ο Κώδικας Δικηγόρων.