• Διεκδίκηση αποζημίωσης από τιμολόγια
  • Επιταγές
  • Συναλλαγματικές
  • Ακάλυπτες επιταγές
  • Καταστατικά εταιρειών
  • Πτωχεύσεις
  • Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών και ειδικότερα Κυπριακών εταιρειών