• Χορήγηση , ανανέωση άδειων παραμονής.
  • Χορήγηση και πολιτικού ασύλου σε προσφυγές.
  • Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας.
  • Χορήγηση και ανανέωση αδείας παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε ευρωπαίους πολίτες.
  • Χορήγηση και αδεία διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητων και σε επενδυτές στην Ελλάδα με βάση το νόμο 4146/2013 και 4251/2014.
  • Διαδικασία εκδίκασης αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησης παραμονών αλλοδαπών που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα της χωράς.
  • Διαδικασία κατάθεσης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά αποφάσεων απορρίψεως χορήγησης και ανανέωσης άδειων παραμονής.
  • Κατάθεση αιτήσεων για διαγραφή απελάσεων αλλοδαπών για διαγραφή αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών στο υπουργείο προστασίας του πολίτη.
  • Κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεων και ετησίων αναστολής κατά αποφάσεων διοικητικής απέλασης αλλοδαπών που ζουν παράνομα στη χώρα.